Promocje

  REGULAMIN PROMOCJI

  „BIZNESTANK wspiera Twoje wakacyjne plany!”

  (dalej: „Regulamin”)

  1. Promocja „BIZNESTANK wspiera Twoje wakacyjne plany!” (dalej: „Promocja”) przeznaczona jest dla nowych użytkowników karty BIZNESTANK w rozumieniu Regulaminu karty BIZNESTANK dostępnego pod adresem https://biznestank.orlen.pl/Jak-dolaczyc, którzy podpiszą umowę i odbiorą kartę BIZNESTANK w okresie trwania Promocji oraz użytkowników karty BIZNESTANK, którzy nie dokonywali zakupu paliw w okresie 01.01-02.07.2019r. (dalej „Uczestnik”).

  2. Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy: 534.636.326,25 zł opłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

  3. W ramach Promocji Uczestnik uprawniony jest do otrzymania następujących rabatów:

   a) 5 gr/litr paliwa – przy zakupie dowolnej ilości paliwa standard (EFECTA),

   b) 10 gr/litr paliwa – przy zakupie dowolnej ilości paliwa premium (VERVA),

   c) 5% - przy zakupie usługi myjni automatycznej (dowolny program) lub odkurzacza.

  4. Rabaty, o których mowa w ust. 3 lit. a i b powyżej, naliczane będą od pierwszego zatankowanego litra paliwa.

  5. Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach paliw pod marką ORLEN i BLISKA.

  6. Promocja trwa od 03.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

  7. Po zakończeniu trwania Promocji tj. od 1.10.2019 r., Uczestnik będzie rozliczany według rzeczywistych zakupów w poprzednim kwartale, zgodnie z regulaminem programu BIZNESTANK dostępnym pod adresem https://biznestank.orlen.pl/Jak-dolaczyc.

  8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

  9. Organizator zachowuje prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

  Pobierz regulamin promocji.